feed-image Sistema de subscripció de noticies RSS

Projecte educatiu

 

PROJECTE EDUCATIU

 

CARACTER PROPI i LA MISSIÓ

Educar persones íntegres amb un sentit cristià de la vida, que puguin desenvolupar totes les seves capacitats personals, intel·lectuals i socials, i que forgin una voluntat que els faciliti assolir aquells objectius que lliurament es proposin.

 

Com a col·legi diocesà, participa de la missió docent i evangelitzadora de l’església catòlica, i està obert a tot tipus de famílies, sense discriminació, facilitant l’accés a l’educació amb independència de la seva situació social o econòmica.

 

La inspiració catòlica promou la formació integral de l’alumnat d’acord amb una concepció cristiana de l’ésser humà, de la vida i el món.

 

La responsabilitat primordial de l’educació correspon, tanmateix, a les mares i pares, els quals trien lliurement el tipus d’educació.

 

El Bisbat, amb el suport de la Fundació d'Escoles Diocesanes i parroquials, vetllarà perquè tothom –mares i pares, professors, personal no docent i alumnes- mantinguin el projecte educatiu, el qual, en llurs aspectes fonamentals, s’exposa en aquest Caràcter Propi.

 

 

 

II. PRINCIPIS BÀSICS I OBJECTIUS DE LA NOSTRA PROPOSTA EDUCATIVA

 

Els diferents nivells i cicles d’ensenyament que són impartits en el centre educatiu de la Diòcesi tenen, com a mínim, el desenvolupament i continguts exigits per la legislació vigent.

 

La tasca educativa que es porta a terme en el col·legi pretén l’educació integral dels alumnes en les seves dimensions individual, social i transcendent.

 

L’ estil del Centre volem que es caracteritzi per:

 

* El recurs constant a la raó i el diàleg.

* Una actitud acollidora, que afavoreixi la confiança.

* Una amistat i esperit de família que facilitin la convivència.

* L’optimisme i l’alegria, que imprimeixen a totes les relacions un estil juvenil.

* Una convivència constant entre joves, educadors i famílies.

 

 

 

III. PARTICIPACIÓ I RESPONSABILITAT DE LA COMUNITAT EDUCATIVA EN EL PROJECTE EDUCATIU DEL CENTRE MARE DE DEU DE LA SALUT

 

La finalitat del conjunt de la comunitat educativa és l’educació integral dels alumnes, així com la formació personal i millora professional de tots els membres que la constitueixen. Això es construeix i enriqueix mitjançant una participació activa, coordinada i responsable, d’acord amb la capacitat de cada un i l’aportació de tots, segons les pròpies possibilitats i competències.

 

Perquè l’acció educativa sigui eficaç, es considera imprescindible l’harmonia entre l’educació que els alumnes reben de llurs famílies i la que s’imparteix als centres. Es fomenta una estreta col·laboració –especialment mitjançant el tutor- a fi i efecte de recolzar i complementar els criteris educatius. El centres tenen cura de proporcionar a les famílies l’ajut necessari per a millorar la seva formació envers l’educació dels seus fills i filles.

 

La tasca docent i educativa dels professors i professores es desenvolupa en conformitat amb els principis bàsics -reflectits, en tot allò essencial, en aquest text, que accepten responsable i lliurament en el moment de la incorporació al centre- d’acord amb l’organització escolar, amb les normes de funcionament i amb les instruccions que en tot moment puguin rebre de la Direcció del centre.

 

La intervenció dels pares i mares en la vida de les escoles s’expressa de forma individual i particular, però també col·lectivament mitjançant l’Associació de Mares i Pares, que serà el canal de col·laboració i de participació dels pares d’alumnes en l’escola, envers l’assoliment dels seus objectius i manteniment de la identitat exposada en aquest Ideari.

 

La Direcció del Centre té la responsabilitat de l’organització i direcció de les activitats docents i formatives, proporcionant els conductes escaients perquè les mares i pares, l’Ampa, els professors i professores, personal no docent i alumnes, participin activament en les tasques dels Centres, segons la seva capacitat i el seu grau de responsabilitat.

 

Les normes de Règim Intern i disciplina acadèmica del Centre han d’ésser respectades per tothom, com un mitjà necessari per assegurar la convivència de la comunitat educativa i el desenvolupament de la responsabilitat personal.

 

Friday the 17th. Joomla Template Creator. Custom text here
Copyright 2012

©